کالایاب
شاخص یاب

S&P/TSX

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 16,728 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 171.69 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.03%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 16,537 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 362.69 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.19%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 16,439 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 460.69 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.8%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 16,393 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 506.69 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.09%