صفحات مرتبط

ربع سکه تاریخ پایین

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 0 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3,000,000 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: -100%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 297,200 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2,702,800 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 909.42%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 287,024 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,712,976 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 945.21%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 288,066 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,711,934 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 941.43%