شاخص یاب

نیم سکه تک فروشی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 13,740,909 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2,289,091 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 16.66%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 14,041,739 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,988,261 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 14.16%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 11,559,054 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4,470,946 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 38.68%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 9,858,633 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6,171,367 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 62.6%