نیم سکه تک فروشی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 9,815,385 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 34,615 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.35%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 9,540,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 310,000 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.25%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 8,712,154 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,137,846 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 13.06%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 7,920,432 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,929,568 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 24.36%