کالایاب
شاخص یاب

نیم سکه تک فروشی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 20,706,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 286,000 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.4%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 20,923,333 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 503,333 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.46%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 22,150,417 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,730,417 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.47%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 24,217,630 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3,797,630 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 18.6%