شاخص یاب

نیم سکه تک فروشی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 23,145,556 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 794,444 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.43%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 21,471,304 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2,468,696 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 11.5%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 19,641,818 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4,298,182 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 21.88%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 20,218,876 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3,721,124 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 18.4%