شاخص یاب

نیم سکه تک فروشی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 21,818,750 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3,211,250 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 14.72%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 20,906,500 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4,123,500 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 19.72%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 17,699,493 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7,330,507 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 41.42%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 13,899,220 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 11,130,780 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 80.08%