شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Raiffeisen Euro Bonds R

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 174 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.76 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.44%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 174 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.76 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.44%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 174 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.76 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.44%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 172 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.24 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.72%