شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

PSEi Composite

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 7,784 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 17.72 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.23%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 7,868 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 66.28 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.85%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 7,885 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 83.28 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.07%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 7,951 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 149.28 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.91%