کالایاب
شاخص یاب

PSEi Composite

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 8,120 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 283.37 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.49%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 8,057 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 346.37 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.3%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 7,922 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 481.37 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.08%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 7,917 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 486.37 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.14%