لیر ترکیه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 11,548 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 192 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.66%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 11,577 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 163 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.41%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 11,898 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 158 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.35%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 12,020 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 280 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.39%