صفحات مرتبط

لیر ترکیه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک لیر ترکیه در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 11,269 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 129 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.16%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 11,323 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 183 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.64%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 11,370 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 230 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.06%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 11,128 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 12 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.11%