لیر ترکیه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 10,693 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 67 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.63%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 10,645 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 115 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.08%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 11,200 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 440 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.09%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 11,584 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 824 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.66%