صفحات مرتبط
شاخص یاب

لیر ترکیه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 23,218 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2,262 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 9.74%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 25,038 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 442 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.77%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 20,666 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4,814 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 23.29%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 17,680 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7,800 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 44.12%