صفحات مرتبط

لیر ترکیه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 10,575 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 285 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.7%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 10,560 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 300 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.84%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 10,632 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 228 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.14%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 11,059 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 199 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.83%