لیر ترکیه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 11,159 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 399 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.71%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 11,470 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 710 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.6%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 11,604 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 844 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.84%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 11,848 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,088 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10.11%