کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

لیر ترکیه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 22,101 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,171 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.59%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 22,542 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,612 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7.7%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 23,326 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,396 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 11.45%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 23,359 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,429 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 11.61%