صفحات مرتبط
شاخص یاب

لیر ترکیه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 18,360 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 950 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.46%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 18,864 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,454 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 8.35%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 16,469 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 941 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.71%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 15,375 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,035 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 13.24%