صفحات مرتبط

لیر ترکیه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 10,690 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 110 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.03%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 10,605 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 195 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.84%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 10,830 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 30 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.28%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 11,297 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 497 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.6%