کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

لیر ترکیه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 24,058 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 878 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.79%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 24,336 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,156 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.99%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 24,010 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 830 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.58%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 22,621 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 559 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.47%