صفحات مرتبط

لیر ترکیه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 10,815 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 105 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.98%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 10,831 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 121 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.13%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 10,674 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 36 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.34%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 10,920 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 210 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.96%