صفحات مرتبط

لیر ترکیه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 13,130 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 220 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.7%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 13,042 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 132 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.02%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 11,992 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 918 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.66%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 11,637 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,273 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10.94%