صفحات مرتبط

لیر ترکیه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک لیر ترکیه در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 11,812 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 332 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.89%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 11,606 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 126 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.1%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 11,218 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 262 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.34%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 10,999 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 481 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.37%