صفحات مرتبط
preload

لیر ترکیه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک لیر ترکیه در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 11,058 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 192 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.74%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 10,917 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 333 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.05%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 11,141 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 109 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.98%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 11,155 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 95 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.85%