صفحات مرتبط

لیر ترکیه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک لیر ترکیه در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 14,001 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 571 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.25%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 14,377 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 947 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7.05%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 13,910 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 480 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.57%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 12,869 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 561 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.36%