کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

ریال قطر

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 35,320 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2,130 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.42%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 35,884 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2,694 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 8.12%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 37,825 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4,635 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 13.97%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 36,292 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3,102 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.35%