صفحات مرتبط
شاخص یاب

ریال قطر

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 37,838 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2,172 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.74%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 34,361 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5,649 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 16.44%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 27,918 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 12,092 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 43.31%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 24,133 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 15,877 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 65.79%