صفحات مرتبط

ریال قطر

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 10,325 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 75 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.73%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 10,383 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 133 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.3%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 9,950 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 300 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.02%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 10,035 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 215 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.14%