صفحات مرتبط

ریال قطر

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک ریال قطر در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 17,416 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 94 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.54%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 17,557 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 47 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.27%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 14,898 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,612 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 17.53%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 12,656 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4,854 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 38.35%