صفحات مرتبط
شاخص یاب

ریال قطر

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 21,803 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 457 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.1%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 21,736 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 524 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.41%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 19,535 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,725 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 13.95%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 17,438 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4,822 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 27.65%