صفحات مرتبط

ریال قطر

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 12,915 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 235 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.85%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 12,475 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 205 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.64%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 11,651 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,029 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.83%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 11,298 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,382 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 12.23%