صفحات مرتبط

ریال قطر

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 9,943 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 357 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.59%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 9,826 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 474 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.82%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 9,918 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 382 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.85%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 10,129 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 171 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.69%