صفحات مرتبط
شاخص یاب

ریال قطر

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 32,606 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,304 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 32,165 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,745 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.43%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 30,494 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3,416 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 11.2%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 33,019 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 891 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.7%