ریال قطر

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 10,675 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 325 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.04%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 10,273 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 727 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7.08%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 10,081 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 919 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.12%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 9,886 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,114 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 11.27%