صفحات مرتبط
شاخص یاب

ریال قطر

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 0 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 40,650 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: -100%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 0 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 40,650 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: -100%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 37,349 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3,301 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.84%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 27,379 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 13,271 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 48.47%