ریال قطر

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 10,888 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 38 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.35%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 11,013 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 163 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.5%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 10,536 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 314 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.98%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 10,366 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 484 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.67%