شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ریال قطر

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 32,644 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 526 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.61%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 31,916 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,254 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.93%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 31,773 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,397 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.4%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 33,409 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 239 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.72%