ریال قطر

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 10,600 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 100 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.95%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 10,611 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 111 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.06%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 10,783 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 283 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.7%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 10,483 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 17 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.16%