صفحات مرتبط

ریال قطر

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 10,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 10,042 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 42 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.42%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 10,125 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 125 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.25%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 10,419 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 419 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.19%