صفحات مرتبط
preload

ریال قطر

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 11,070 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 130 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.17%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 11,009 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 191 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.73%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 10,784 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 416 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.86%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 10,402 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 798 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.67%