کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

ریال قطر

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 40,691 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,561 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.99%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 40,168 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,038 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.65%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 37,749 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,381 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.66%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 34,381 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4,749 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 13.81%