کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

پوند انگلیس

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 178,173 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2,877 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.61%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 175,535 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5,515 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.14%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 166,991 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 14,059 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.42%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 155,455 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 25,595 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 16.46%