صفحات مرتبط

پوند

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 49,217 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 623 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.27%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 49,135 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 705 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.43%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 48,802 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,038 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.13%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 48,344 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,496 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.09%