صفحات مرتبط

پوند

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 53,548 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 52 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.1%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 53,116 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 484 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.91%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 51,264 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,336 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.56%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 50,021 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3,579 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.15%