کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

پوند انگلیس

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 169,554 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,714 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.02%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 169,436 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,596 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.95%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 179,102 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 11,262 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.71%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 167,487 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 353 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.21%