صفحات مرتبط

پوند انگلیس

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 86,195 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2,455 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.93%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 83,534 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 206 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.25%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 76,649 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7,091 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.25%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 68,021 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 15,719 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 23.11%