صفحات مرتبط

پوند

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 47,683 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 697 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.46%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 47,470 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 910 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.92%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 47,854 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 526 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.1%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 47,890 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 490 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.02%