پوند

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 44,713 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 463 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.05%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 45,700 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,450 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.28%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 46,463 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,213 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 47,874 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3,624 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.19%