صفحات مرتبط

پوند

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 47,760 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 180 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.38%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 47,492 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 88 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.19%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 48,244 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 664 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.4%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 47,548 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 32 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.07%