شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پوند انگلیس

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 165,197 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 9,753 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.9%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 159,073 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 15,877 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 9.98%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 149,641 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 25,309 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 16.91%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 151,337 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 23,613 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 15.6%