پوند

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 48,223 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 47 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.1%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 48,416 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 146 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.3%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 48,779 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 509 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.05%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 47,435 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 835 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.76%