صفحات مرتبط

پوند انگلیس

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 68,220 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 820 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.22%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 67,746 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 346 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.51%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 61,787 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5,613 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.08%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 57,358 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10,042 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 17.51%