پوند

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 48,616 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 26 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.05%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 48,884 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 294 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.61%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 47,688 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 902 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.89%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 47,076 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,514 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.22%