پوند

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 48,429 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 611 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.26%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 47,284 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,756 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.71%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 46,298 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,742 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.92%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 46,934 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,106 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.49%