صفحات مرتبط

پوند

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک پوند در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 52,361 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 189 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.36%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 51,136 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,414 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.77%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 49,903 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,647 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.3%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 49,085 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3,465 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.06%