صفحات مرتبط

پوند

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک پوند در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 48,542 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 368 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.76%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 48,535 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 375 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.77%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 48,259 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 651 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.35%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 48,264 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 646 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.34%