صفحات مرتبط

پوند

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 48,508 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 58 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.12%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 48,526 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 76 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.16%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 48,212 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 238 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.49%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 48,302 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 148 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.31%