صفحات مرتبط
شاخص یاب

پوند انگلیس

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 130,390 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5,430 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.16%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 129,843 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5,977 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.6%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 105,933 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 29,887 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 28.21%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 93,631 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 42,189 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 45.06%