صفحات مرتبط
شاخص یاب

پوند انگلیس

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 185,962 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 148 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.08%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 198,933 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 12,823 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.89%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 159,870 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 26,240 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 16.41%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 122,518 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 63,592 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 51.9%