صفحات مرتبط
شاخص یاب

پوند انگلیس

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 137,509 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 9,469 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7.4%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 137,509 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 9,469 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7.4%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 179,979 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 51,939 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 40.56%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 139,831 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 11,791 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.21%