کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

پوند انگلیس

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 142,169 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 341 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.24%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 145,522 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3,012 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.11%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 158,593 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 16,083 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 11.29%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 168,939 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 26,429 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 18.55%