صفحات مرتبط
preload

پوند

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک پوند در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 57,448 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 612 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.07%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 56,353 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,707 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.03%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 54,268 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3,792 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.99%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 51,766 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6,294 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 12.16%