صفحات مرتبط
شاخص یاب

پوند انگلیس

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 156,323 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 13,077 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 8.37%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 153,886 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 15,514 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 10.08%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 142,938 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 26,462 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 18.51%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 155,826 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 13,574 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.71%