صفحات مرتبط

پوند

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 48,793 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.01%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 48,716 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 74 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.15%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 47,962 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 828 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.73%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 48,382 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 408 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.84%