صفحات مرتبط

کرون دانمارک

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 5,823 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 57 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.98%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 5,783 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 97 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.68%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 5,658 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 222 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.92%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 5,553 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 327 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.89%