صفحات مرتبط

کرون دانمارک

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 5,393 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 117 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.17%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 5,390 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 120 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.23%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 5,436 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 74 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.36%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 5,474 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 36 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.66%