شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کرون دانمارک

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 19,610 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 370 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.92%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 18,975 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 265 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.4%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 17,748 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,492 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.41%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 18,066 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,174 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.5%