صفحات مرتبط

کرون دانمارک

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 5,568 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 82 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.47%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 5,544 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 106 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.91%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 5,451 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 199 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.65%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 5,503 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 147 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.67%