صفحات مرتبط
preload

کرون دانمارک

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 6,614 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 26 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.39%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 6,551 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 89 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.36%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 6,385 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 255 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.99%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 6,132 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 508 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.28%