کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

کرون دانمارک

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 20,259 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 109 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.54%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 20,170 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 20 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.1%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 20,924 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 774 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.84%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 19,613 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 537 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.74%