صفحات مرتبط

کرون دانمارک

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک کرون دانمارک در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 9,101 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 289 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.18%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 8,790 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 600 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.83%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 8,058 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,332 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 16.53%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 7,297 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,093 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 28.68%