کرون دانمارک

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 5,535 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 35 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.63%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 5,443 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 127 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.33%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 5,387 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 183 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.4%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 5,335 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 235 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.4%