صفحات مرتبط

کرون دانمارک

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 7,822 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 102 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.32%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 7,773 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 53 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.69%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 7,172 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 548 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.64%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 6,758 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 962 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 14.23%