کالایاب
شاخص یاب

Pictet Short Term Money Market JPY I

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 0 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 100,883.15 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: -100%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 100,885 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.85 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 100,892 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.85 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.01%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 100,899 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 15.85 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.02%