کالایاب
شاخص یاب

PHP/ISK Ask

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / کرون ایسلند 0 124.19 124.37 124.27 (0%) 0 ۲ شهریور
AED/ISK 0 29.28 29.31 29.28 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AUD/ISK 0 79.16 79.32 79.17 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ARS/ISK 0 3.59 3.62 3.59 (0%) 0 ۳۰ مرداد
BRL/ISK 0 26.56 26.75 26.56 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CAD/ISK 0 92.9475 92.9475 92.9475 (0%) 0 ۲ شهریور
CHF/ISK 0 127 127 127 (0%) 0 ۲ شهریور
PHP/CLP 0 12.44 12.69 12.45 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CNY/ISK 0 15.71 15.72 15.71 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/CNY 0 0.1282 0.1283 0.1283 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/CZK 0 0.4166 0.4173 0.4169 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/DKK 0 0.1274 0.1274 0.1274 (0%) 0 ۲ شهریور
PHP/EGP 0 0.335 0.3355 0.3355 (0%) 0 ۳۱ مرداد
EUR/ISK 0 137.753 137.961 137.961 (0%) 0 ۱ شهریور
GBP/ISK 0 152.55 152.55 152.55 (0%) 0 ۲ شهریور
HKD/ISK 0 13.7 13.7 13.7 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/HKD 0 0.147 0.1471 0.1471 (0%) 0 ۳۱ مرداد
HUF/ISK 0 0.3848 0.3853 0.3849 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/HUF 0 5.2338 5.2427 5.2409 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/IDR 0 272.55 273.35 273.27 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/ISK 0 1.5405 1.5424 1.5409 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/INR 0 1.3071 1.3086 1.3086 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/ISK 0 12.864 12.864 12.864 (0%) 0 ۲ شهریور
JPY/ISK 0 1.1713 1.1713 1.1713 (0%) 0 ۲ شهریور
MXN/ISK 0 5.6753 5.7027 5.6837 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/ISK 0 13.8094 13.8094 13.8094 (0%) 0 ۲ شهریور
NZD/ISK 0 71.99 72.25 72.14 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/ISK 0 2.0147 2.0166 2.0159 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PKR/ISK 0 0.8787 0.8826 0.8824 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/ISK 0 29 29.04 29.01 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/ISK 0 1.5991 1.6004 1.5991 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/ISK 0 28.68 28.71 28.68 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/ISK 0 78.78 78.86 78.78 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/ISK 0 3.2936 3.2971 3.2938 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/ISK 0 17.69 17.78 17.7 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/ISK 0 3.5099 3.5131 3.5099 (0%) 0 ۳۱ مرداد
VEF/ISK 0 0.93 0.93 0.93 (0%) 0 ۱۵ تیر
ZAR/ISK 0 7.47 7.49 7.47 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/JMD 0 2.5736 2.5867 2.5751 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/JPY 0 2.0065 2.0065 2.0065 (0%) 0 ۲ شهریور
PHP/KES 0 1.9087 1.9235 1.9106 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/KRW 0 20.92 20.98 20.98 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/LBP 0 28.43 28.87 28.87 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/LKR 0 3.0086 3.0526 3.0526 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/MAD 0 0.1772 0.1823 0.1823 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/MXN 0 0.3537 0.3553 0.3547 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/MYR 0 0.0768 0.0769 0.0768 (0%) 0 ۳۰ مرداد
PHP/NAD 0 0.2722 0.2725 0.2725 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/NOK 0 0.1573 0.1576 0.1574 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/NPR 0 2.1106 2.1213 2.1119 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/PKR 0 2.2934 2.3103 2.3103 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/RUB 0 1.2594 1.2607 1.2607 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/SEK 0 0.1703 0.1705 0.1704 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/THB 0 0.6115 0.613 0.6123 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/TRY 0 0.1136 0.1145 0.1141 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/XAF 0 10.6096 10.6683 10.62 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/XOF 0 10.6096 10.9046 10.62 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/ZAR 0 0.2692 0.2702 0.2699 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/AUD 0 0.0282 0.0282 0.0282 (0%) 0 ۲ شهریور
DKK/ISK 0 18.499 18.499 18.499 (0%) 0 ۲ شهریور
XDR/ISK 0 171.1336 171.1336 171.1336 (0%) 0 ۲ شهریور
PHP/NZD 0 0.0298 0.0298 0.0298 (0%) 0 ۱ شهریور
PHP/GBP 0 0.0155 0.0155 0.0155 (0%) 0 ۲ شهریور
PHP/USD 0 0.0191 0.0192 0.0191 (0%) 0 ۱ شهریور