شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

OP-Euro A

بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
21.45 21.45 21.45 21.45 2019/10/06 1398/07/14 1398-07-14
21.46 21.46 21.46 21.46 2019/09/06 1398/06/15 1398-06-15
21.47 21.47 21.47 21.47 2019/09/05 1398/06/14 1398-06-14
21.46 21.46 21.46 21.46 2019/07/05 1398/04/14 1398-04-14
21.45 21.45 21.45 21.45 2019/06/08 1398/03/18 1398-03-18
21.46 21.46 21.46 21.46 2019/05/08 1398/02/18 1398-02-18

نمودار جامع تحولات سالانه شاخص OP-Euro A