صفحات مرتبط

نفت برنت

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک نفت برنت در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 46 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.61 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.33%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 48 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.39 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.98%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 51 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.39 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.42%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 53 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.39 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 13.71%