نفت برنت

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 52 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.72 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.42%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 51 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.72 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.43%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 48 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.28 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.75%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 48 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.28 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.75%