صفحات مرتبط

نفت برنت

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک نفت برنت در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 48 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.57 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.19%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 48 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.57 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.19%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 50 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.43 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.94%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 52 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.43 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.06%