نفت برنت

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 50 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.49 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 8.98%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 48 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.49 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 13.52%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 49 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.49 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 11.2%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 48 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.49 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 13.52%