صفحات مرتبط

نفت برنت

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 52 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.77 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.5%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 51 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.23 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.45%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 53 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.77 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.46%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 54 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.77 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.41%