صفحات مرتبط

نفت برنت

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک نفت برنت در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 47 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.32 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.89%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 49 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.32 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7.27%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 51 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.32 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 11.65%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 53 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.32 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 16.02%