نفت برنت

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 56 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.07 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.13%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 56 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.07 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.13%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 55 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.93 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.69%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 52 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.93 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.56%