صفحات مرتبط

نفت سبک

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 48 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.39 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.82%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 50 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.39 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.02%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 52 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.39 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.22%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 51 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.39 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.12%