صفحات مرتبط

نفت سبک

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 49 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.56 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.14%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 49 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.56 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.14%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 50 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.44 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.89%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 51 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.44 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.91%