صفحات مرتبط

نفت سبک

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک نفت سبک در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 49 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.06 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.39%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 48 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.06 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.26%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 47 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.06 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.13%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 49 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.06 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.39%