صفحات مرتبط

نفت سبک

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک نفت سبک در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 50 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.12 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.24%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 49 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.12 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.37%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 48 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.12 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.58%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 48 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.12 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.58%