صفحات مرتبط

نفت سبک

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک نفت سبک در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 46 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.4 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.88%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 45 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.6 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.33%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 47 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.4 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.07%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 49 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.4 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.46%