نفت سبک

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 53 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.36 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.57%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 53 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.36 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.57%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 52 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.36 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.54%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 50 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.36 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.72%