نفت سبک

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 51 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.35 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.69%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 49 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.65 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.37%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 46 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.65 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 10.11%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 47 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.65 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.77%