نفت سبک

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 49 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.29 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.67%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 47 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.29 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 9.13%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 47 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.29 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.13%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 47 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.29 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.13%