صفحات مرتبط

نفت سبک

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک نفت سبک در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 45 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.14 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.99%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 47 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.14 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 9.66%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 49 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.14 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 14.33%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 51 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.14 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 18.99%