صفحات مرتبط

نیم سکه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 6,379,583 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 45,417 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.71%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 6,404,583 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 20,417 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.32%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 6,654,155 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 229,155 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.57%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 6,511,162 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 86,162 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.34%