صفحات مرتبط

نیم سکه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 6,950,833 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 130,833 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.92%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 6,908,750 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 88,750 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.3%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 6,703,485 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 116,515 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.74%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 6,270,036 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 549,964 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.77%