صفحات مرتبط
preload

نیم سکه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 6,993,636 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6,364 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.09%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 7,019,591 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 19,591 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.28%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 6,734,940 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 265,060 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.94%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 6,559,576 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 440,424 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.71%