کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

نیم سکه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 25,291,429 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 108,571 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.43%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 25,205,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 195,000 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.77%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 22,559,265 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,840,735 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 12.59%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 21,733,163 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3,666,837 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 16.87%