نیم سکه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 6,065,769 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 45,769 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.76%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 6,082,115 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 62,115 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.03%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 5,822,945 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 197,055 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.38%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 5,725,217 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 294,783 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.15%