کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

نیم سکه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 24,441,111 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 191,111 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.79%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 25,488,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,238,000 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.11%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 26,612,833 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,362,833 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.74%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 24,258,931 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8,931 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.04%