صفحات مرتبط

نیم سکه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 6,576,538 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 66,538 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.02%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 6,636,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 126,000 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.94%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 6,804,091 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 294,091 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.52%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 6,444,464 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 65,536 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.02%