صفحات مرتبط

نیم سکه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 7,021,429 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 101,429 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.47%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 6,900,882 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 19,118 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.28%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 6,372,714 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 547,286 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.59%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 6,042,920 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 877,080 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 14.51%