صفحات مرتبط
شاخص یاب

نیم سکه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 13,774,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 76,000 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.55%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 13,648,696 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 201,304 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.47%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 11,213,056 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,636,944 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 23.52%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 9,586,642 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4,263,358 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 44.47%