شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

نیم سکه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 24,235,455 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 445,455 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.87%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 23,284,091 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 505,909 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.17%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 21,457,846 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,332,154 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 10.87%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 21,947,391 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,842,609 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.4%