نیم سکه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 5,530,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 60,000 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.08%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 5,573,158 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 16,842 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.3%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 5,622,652 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 32,652 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.58%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 5,460,730 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 129,270 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.37%