صفحات مرتبط

نیم سکه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک نیم سکه در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 6,473,333 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 133,333 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.1%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 6,517,500 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 177,500 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.8%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 6,401,690 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 61,690 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.97%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 6,527,238 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 187,238 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.95%