صفحات مرتبط

نیم سکه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک نیم سکه در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 6,609,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 49,000 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.75%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 6,559,474 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 526 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.01%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 6,451,377 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 108,623 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.68%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 6,464,101 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 95,899 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.48%