نیم سکه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 5,862,500 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 57,500 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.98%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 5,699,500 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 220,500 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.87%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 5,640,635 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 279,365 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.95%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 5,571,333 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 348,667 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.26%