صفحات مرتبط

نیم سکه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 9,803,333 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 236,667 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.41%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 9,729,583 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 310,417 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.19%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 8,826,016 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,213,984 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 13.75%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 7,963,786 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,076,214 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 26.07%