صفحات مرتبط
شاخص یاب

نیم سکه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 0 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 23,500,000 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: -100%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 0 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 23,500,000 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: -100%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 20,763,784 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,736,216 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 13.18%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 16,125,090 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7,374,910 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 45.74%