صفحات مرتبط
شاخص یاب

نیم سکه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 20,220,833 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 979,167 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.84%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 19,486,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,714,000 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 8.8%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 19,092,889 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,107,111 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 11.04%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 19,582,108 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,617,892 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.26%