کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

نیم سکه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 21,833,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 353,000 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.64%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 22,272,273 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 792,273 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.69%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 23,365,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,885,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.78%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 24,893,077 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3,413,077 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 15.89%