صفحات مرتبط

نیم سکه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 7,509,545 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 69,545 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.93%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 7,474,375 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 34,375 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.46%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 7,228,311 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 211,689 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.93%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 6,953,931 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 486,069 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.99%