صفحات مرتبط

نیم سکه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک نیم سکه در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 6,375,455 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 49,545 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.78%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 6,403,696 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 21,304 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.33%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 6,657,429 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 232,429 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.62%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 6,511,773 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 86,773 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.35%