نیم سکه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 6,408,333 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,667 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.03%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 6,256,923 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 153,077 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.45%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 6,074,662 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 335,338 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.52%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 5,860,105 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 549,895 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.38%