صفحات مرتبط

نیم سکه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک نیم سکه در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 6,250,455 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 14,545 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.23%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 6,360,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 95,000 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.52%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 6,459,500 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 194,500 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.1%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 6,579,453 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 314,453 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.02%