صفحات مرتبط
شاخص یاب

نیم سکه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 21,476,250 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,823,750 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 8.49%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 20,545,500 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2,754,500 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 13.41%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 17,500,662 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5,799,338 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 33.14%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 13,767,899 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9,532,101 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 69.23%