شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

MAD/ZAR Ask

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.4604 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 29.9%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.4604 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 29.9%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.4604 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 29.9%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.5396 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 53.96%