شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Kyocera Corp.

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 6,684 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 152 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.27%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 6,727 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 109 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.62%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 6,636 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 200 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.01%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 6,774 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 62 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.92%