کالایاب
شاخص یاب

KOSPI 200

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 254 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.53 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.78%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 262 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.47 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.34%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 268 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.47 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.66%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 274 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 15.47 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.98%