شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

iShares S&P Mid-Cap 400 Value

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 156 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.58 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.65%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 158 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.58 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.37%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 157 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.58 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.01%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 158 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.58 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.37%