شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

iShares S&P 500 USD Health Care

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 525 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.29%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 529 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.05%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 538 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 14.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.77%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 529 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.05%