IBEX 35

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 10,221 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 59.6 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.59%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 10,229 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 67.6 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.67%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 10,342 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 180.6 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.78%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 10,550 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 388.6 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.82%