صفحات مرتبط

Hang Seng

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک Hang Seng در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 30,992 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 521.76 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.68%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 31,037 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 476.76 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.54%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 31,152 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 361.76 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.16%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 29,873 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,640.76 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.49%