شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Halyk Bank AO

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 122 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.21 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.81%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 125 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.79 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.64%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 128 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.79 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.05%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 123 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.21 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.98%