شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Hagar hf.

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 40 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.55 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.87%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 39 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.55 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.54%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 40 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.55 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.87%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 41 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.55 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.34%