شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Greece 25Y

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.308 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 15.4%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.308 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 15.4%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.692 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 29.98%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.692 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 29.98%