کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

طلای ۲۴ عیار

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 5,542,200 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 16,800 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.3%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 5,504,565 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 54,435 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.99%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 5,581,704 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 22,704 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.41%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 5,693,120 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 134,120 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.41%