صفحات مرتبط

گرم طلای ۲۴

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک گرم طلای ۲۴ در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,650,904 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 49,324 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.08%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,646,968 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 45,388 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.83%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,580,916 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 20,664 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.31%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,561,343 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 40,237 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.58%