صفحات مرتبط

گرم طلای ۲۴

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,573,423 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 12,013 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.77%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,564,178 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2,768 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.18%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,542,059 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 19,351 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.25%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,523,899 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 37,511 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.46%