شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

طلای ۲۴ عیار

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 6,052,583 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 151,583 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.57%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 5,864,760 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 36,240 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.62%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 5,569,863 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 331,137 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.95%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 5,564,361 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 336,639 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.05%