صفحات مرتبط

گرم طلای ۲۴

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,529,617 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 31,633 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.07%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,526,210 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 35,040 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.3%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,528,031 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 33,219 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.17%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,508,757 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 52,493 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.48%