صفحات مرتبط
شاخص یاب

طلای ۲۴ عیار

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,865,321 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 42,479 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.1%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,807,880 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 99,920 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.62%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,185,347 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 722,453 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 22.68%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,715,681 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,192,119 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 43.9%