گرم طلای ۲۴

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,467,262 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 10,888 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.74%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,482,496 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4,346 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.29%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,502,240 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 24,090 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.63%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,462,043 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 16,107 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.1%