کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

طلای ۲۴ عیار

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 5,612,636 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 202,364 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.61%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 5,629,136 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 185,864 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.3%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 5,820,582 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5,582 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.1%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 5,410,156 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 404,844 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.48%