صفحات مرتبط

گرم طلای ۲۴

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک گرم طلای ۲۴ در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 882,449 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 752,671 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 85.29%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 525,801 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,109,319 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 210.98%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 325,163 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,309,957 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 402.86%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 271,515 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,363,605 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 502.22%