صفحات مرتبط
شاخص یاب

طلای ۲۴ عیار

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 4,769,769 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 81,431 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.71%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 4,596,301 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 254,899 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.55%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 4,563,245 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 287,955 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.31%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 4,568,122 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 283,078 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.2%