صفحات مرتبط

گرم طلای ۲۴

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,531,560 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 11,250 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.74%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,530,518 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 10,208 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.67%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,541,819 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 21,509 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.41%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,531,464 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 11,154 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.73%