گرم طلای ۲۴

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,535,371 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4,281 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.28%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,528,512 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2,578 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.17%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,515,456 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 15,634 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.03%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,506,069 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 25,021 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.66%