صفحات مرتبط

گرم طلای ۲۴

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک گرم طلای ۲۴ در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,527,429 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 16,121 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.06%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,526,219 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 17,331 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.14%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,540,696 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,854 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.19%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,534,617 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8,933 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.58%