کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

طلای ۲۴ عیار

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 5,593,125 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 98,875 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.77%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 5,571,168 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 120,832 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.17%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 5,102,429 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 589,571 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 11.55%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 4,987,391 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 704,609 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 14.13%