صفحات مرتبط

گرم طلای ۲۴

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,525,154 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 23,476 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.54%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,526,783 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 21,847 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.43%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,528,231 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 20,399 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.33%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,534,869 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 13,761 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.9%