گرم طلای ۲۴

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,530,912 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,422 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.09%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,521,899 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7,591 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.5%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,501,437 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 28,053 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.87%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,502,034 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 27,456 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.83%