صفحات مرتبط

طلای ۲۴ عیار

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,528,885 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 87,885 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.6%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,457,218 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 16,218 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.66%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,213,236 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 227,764 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 10.29%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,028,476 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 412,524 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 20.34%