صفحات مرتبط

گرم طلای ۲۴

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,523,119 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4,581 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.3%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,525,027 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2,673 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.18%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,541,255 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 13,555 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.89%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,534,333 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6,633 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.43%