صفحات مرتبط

گرم طلای ۲۴

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,968,323 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 50,003 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.61%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,956,819 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 38,499 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.01%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,836,601 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 81,719 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.45%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,772,975 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 145,345 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.2%