صفحات مرتبط
شاخص یاب

طلای ۲۴ عیار

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 5,399,760 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 33,240 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.62%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 5,827,675 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 394,675 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7.26%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 4,550,361 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 882,639 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 19.4%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,579,706 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,853,294 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 51.77%