گرم طلای ۲۴

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,478,582 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2,272 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.15%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,487,548 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 11,238 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.76%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,493,404 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 17,094 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.16%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,483,818 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7,508 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.51%