صفحات مرتبط
preload

گرم طلای ۲۴

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک گرم طلای ۲۴ در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,727,702 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 19,012 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.11%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,707,007 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,683 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.1%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,674,782 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 33,908 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.02%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,654,929 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 53,761 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.25%