کالایاب
شاخص یاب

General Madrid

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 871 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.13 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.01%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 893 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 21.87 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.51%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 916 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 44.87 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.15%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 927 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 55.87 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.41%