شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

GBP/NOK Ask

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 11 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.4742 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.31%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 11 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.4742 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.31%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 11 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.4742 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.31%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 11 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.4742 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.31%