کالایاب
شاخص یاب

GBP/ISK Ask

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 147 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.17 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.12%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 151 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.17 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.84%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 156 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.17 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.25%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 157 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10.17 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.93%