کالایاب
شاخص یاب

GBP/GYD Ask

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 0 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 243.34 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: -100%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 246 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.66 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.09%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 252 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.66 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.56%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 258 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 14.66 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.02%