شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

GBP/GYD Ask

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 272 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.441 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.9%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 270 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.441 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.64%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 265 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.441 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.56%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 260 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 14.441 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.55%