کالایاب
شاخص یاب

FTSE/JSE Top 40

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 48,842 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 296.37 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.61%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 50,118 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,572.37 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.24%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 50,882 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,336.37 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.81%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 50,836 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,290.37 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.72%