کالایاب
شاخص یاب

FTSE BM Mid 70

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 14,146 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 34.45 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.24%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 14,291 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 110.55 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.78%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 14,477 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 296.55 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.09%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 14,355 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 174.55 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.23%