شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

FIRST REAL

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 42,270 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 120 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.28%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 42,268 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 118 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.28%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 41,858 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 292 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.7%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 41,551 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 599 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.44%