شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

FinEx Physically Held Gold USD

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 647 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.4 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.22%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 647 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.4 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.22%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 659 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 13.4 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.08%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 655 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.4 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.46%