شاخص یاب

بازار آمریکا / نفت خام (E-Mini)

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 51 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.675 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.28%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 48 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.675 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 9.74%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 54 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.325 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.52%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 62 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.325 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 17.7%