شاخص یاب

بازار آمریکا / نفت خام (E-Mini)

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 58 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.775 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 8.97%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 62 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 8.775 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 16.49%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 68 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 14.775 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 27.76%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 68 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 14.775 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 27.76%