کالایاب
شاخص یاب

بازار آمریکا / ذغال سنگ (ICE CSX)

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 61 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.05 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.64%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 62 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.05 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.92%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 64 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.05 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.64%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 68 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.95 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.53%