صفحات مرتبط

Dow 30

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک Dow 30 در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 24,432 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 109.66 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.45%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 24,301 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 21.34 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.09%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 24,713 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 390.66 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.61%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 24,629 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 306.66 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.26%