صفحات مرتبط

Dow 30

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک Dow 30 در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 23,432 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 94.18 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.4%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 23,445 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 81.18 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.35%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 22,738 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 788.18 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.47%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 22,124 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,402.18 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.34%