Dow 30

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 23,029 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 244.96 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.06%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 22,770 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 503.96 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.21%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 22,198 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,075.96 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.85%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 21,722 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,551.96 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.14%