کالایاب
شاخص یاب

DNB AM Kort Obligasjon 2

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,010 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.068 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.01%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,009 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.932 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.09%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,008 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.932 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.19%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,008 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.932 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.19%