شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

DKK/INR Bid

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / روپیه هند 70.925 70.811 71.008 70.811 (0.17%) 0.119 ۱۹:۰۵:۲۰
کرون دانمارک / دلار 0.1493 0.1489 0.1493 0.1489 (0.2%) 0.0003 ۲۲:۰۰:۳۸
DKK/AED 0.548 0.548 0.548 0.548 (0.02%) 0.0001 ۰۹:۰۶:۰۸
AED/INR 19.301 19.301 19.301 19.301 (0.37%) 0.072 ۱۳:۰۶:۰۹
AUD/INR 48.637 48.637 48.637 48.637 (0.11%) 0.055 ۰۳:۰۶:۰۷
DKK/AUD 0.2174 0.2174 0.2174 0.2174 (0.28%) 0.0006 ۰۳:۰۶:۰۷
ARS/INR 0 2.33 2.33 2.33 (0%) 0 ۳۰ مرداد
DKK/ARS 0 4.6518 4.6563 4.6556 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/BBD 0 0.3159 0.3174 0.316 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/BGN 0.2608 0.2608 0.2608 0.2608 (0.04%) 0.0001 ۰۷:۰۶:۰۷
DKK/BHD 0 0.0589 0.059 0.0589 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BHD/INR 0 184.9844 185.1759 185.1729 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/INR 0 17.23 17.31 17.24 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/BRL 0 0.6246 0.6292 0.6292 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CAD/INR 54.151 54.151 54.151 54.151 (0.17%) 0.092 ۰۷:۰۶:۰۷
DKK/CAD 0.1953 0.1953 0.1953 0.1953 (0.46%) 0.0009 ۰۷:۰۶:۰۷
CHF/INR 71.643 71.643 71.643 71.643 (0.35%) 0.249 ۱۳:۰۶:۱۰
DKK/CHF 14.72 14.72 14.72 14.72 (0.02%) 0.003 ۰۹:۰۶:۰۸
DKK/CLP 0 103.07 105.16 103.15 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/CNY 1.0552 1.0552 1.0552 1.0552 (0.23%) 0.0024 ۰۹:۰۶:۰۸
CNY/INR 10.017 10.017 10.017 10.017 (0.11%) 0.011 ۰۹:۰۶:۰۸
DKK/COP 511 511 511 511 (0.47%) 2.39 ۰۹:۰۶:۰۸
DKK/CZK 3.421 3.421 3.421 3.421 (0.23%) 0.008 ۰۹:۰۶:۰۸
DKK/HUF 44.118 44.118 44.118 44.118 (0.32%) 0.141 ۰۹:۰۶:۰۸
DKK/PLN 0.5725 0.5725 0.5725 0.5725 (0.09%) 0.0005 ۰۹:۰۶:۰۸
DKK/SEK 1.4391 1.4391 1.4391 1.4391 (0.13%) 0.0018 ۰۹:۰۶:۰۸
DKK/JPY 16.2176 16.2176 16.2176 16.2176 (0.05%) 0.0083 ۰۹:۰۶:۰۸
DKK/SGD 0.2033 0.2033 0.2033 0.2033 (0.1%) 0.0002 ۰۹:۰۶:۰۸
DKK/ZAR 2.2033 2.2033 2.2033 2.2033 (0.09%) 0.002 ۰۹:۰۶:۰۸
DKK/THB 4.5229 4.5229 4.5229 4.5229 (0.1%) 0.0046 ۰۹:۰۶:۰۸
DKK/HKD 1.171 1.171 1.171 1.171 (0.03%) 0.0004 ۰۹:۰۶:۰۸
DKK/INR 10.5889 10.5889 10.5889 10.5889 (0.13%) 0.0135 ۰۹:۰۶:۰۸
DKK/MXN 2.8548 2.8548 2.8548 2.8548 (0.04%) 0.001 ۰۹:۰۶:۰۸
DKK/MYR 0.6244 0.6244 0.6244 0.6244 (0.05%) 0.0003 ۰۹:۰۶:۰۸
DKK/NOK 1.3627 1.3627 1.3627 1.3627 (0.32%) 0.0043 ۰۹:۰۶:۰۸
DKK/PHP 7.6134 7.6134 7.6134 7.6134 (0.26%) 0.0199 ۰۹:۰۶:۰۸
DKK/TWD 4.5534 4.5534 4.5534 4.5534 (0.15%) 0.0067 ۰۹:۰۶:۰۸
DKK/UAH 3.7141 3.7141 3.7141 3.7141 (0.49%) 0.0181 ۰۹:۰۶:۰۸
DKK/EGP 0 2.7744 2.7797 2.7783 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/EUR 0.1338 0.1338 0.1338 0.1338 (0.07%) 0.0001 ۰۹:۰۶:۰۸
DKK/GBP 0.115 0.115 0.115 0.115 (0.61%) 0.0007 ۰۷:۰۶:۰۷
DKK/IDR 0 2258.38 2263.72 2258.93 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/JMD 0 21.32 21.42 21.33 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/JOD 0 0.1104 0.1105 0.1105 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/KES 0 15.81 15.93 15.83 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/KRW 0 173.34 173.73 173.73 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/LBP 0 235.52 239.18 239.15 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/LKR 0 24.93 25.29 25.29 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/LTL 0 0.4693 0.4715 0.4693 (0%) 0 ۱۷ اردیبهشت
DKK/MAD 0 1.4685 1.5102 1.5102 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/NAD 0 2.255 2.2573 2.2571 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/NPR 0 17.49 17.57 17.49 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/NZD 0.232 0.232 0.232 0.232 (0.65%) 0.0015 ۰۹:۰۶:۰۸
DKK/OMR 0 0.06 0.06 0.06 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/PAB 0 0.1579 0.1586 0.1579 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/PKR 23.382 23.382 23.382 23.382 (0.24%) 0.056 ۰۹:۰۶:۰۸
DKK/QAR 0 0.5649 0.5654 0.5654 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/RON 0 0.623 0.6234 0.6234 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/RUB 0 10.4325 10.4429 10.4425 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/SAR 0 0.582 0.5829 0.5829 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/TRY 0.8743 0.8743 0.8743 0.8743 (1.03%) 0.0089 ۰۹:۰۶:۰۸
DKK/VEF 0 12490.437 12557.2926 12542.527 (0%) 0 ۴ تیر
DKK/XAF 0 87.96 88.36 87.97 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/XCD 0 0.4214 0.4218 0.4218 (0%) 0 ۳۱ مرداد
EUR/INR 78.9145 78.9145 78.9145 78.9145 (0.13%) 0.1022 ۱۱:۰۶:۰۹
GBP/INR 91.9215 91.9215 91.9215 91.9215 (0.35%) 0.3216 ۰۷:۰۶:۰۷
HKD/INR 9.0311 9.0311 9.0311 9.0311 (0.27%) 0.0245 ۱۳:۰۶:۱۰
HUF/INR 0 0.2497 0.25 0.2498 (0%) 0 ۳۱ مرداد
IDR/INR 0.0051 0.0051 0.0051 0.0051 (2%) 0.0001 ۱۳:۰۶:۱۰
JPY/INR 0.6525 0.6525 0.6525 0.6525 (0.15%) 0.001 ۱۳:۰۶:۱۰
KRW/INR 6.0417 6.0417 6.0417 6.0417 (0.28%) 0.0168 ۱۳:۰۶:۱۰
MYR/INR 16.904 16.904 16.904 16.904 (0.66%) 0.111 ۱۳:۰۶:۱۰
NOK/INR 7.7585 7.7585 7.7585 7.7585 (0.24%) 0.0186 ۱۳:۰۶:۱۰
NZD/INR 45.421 45.421 45.421 45.421 (0.38%) 0.174 ۱۳:۰۶:۱۰
SEK/INR 7.3556 7.3556 7.3556 7.3556 (0.16%) 0.0117 ۱۳:۰۶:۱۰
SGD/INR 51.992 51.992 51.992 51.992 (0.04%) 0.021 ۱۳:۰۶:۰۹
THB/INR 2.3387 2.3387 2.3387 2.3387 (0.41%) 0.0095 ۱۳:۰۶:۰۹
TWD/INR 2.3171 2.3171 2.3171 2.3171 (0.34%) 0.0078 ۱۳:۰۶:۰۹
ZAR/INR 4.8179 4.8179 4.8179 4.8179 (0.04%) 0.002 ۱۳:۰۶:۱۰
ISK/INR 0 0.6503 0.651 0.6509 (0%) 0 ۳۱ مرداد
MXN/INR 0 3.6823 3.7011 3.6893 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/INR 0 1.3071 1.3086 1.3086 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PKR/INR 0 0.57 0.5728 0.5728 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/INR 0 18.82 18.84 18.83 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/INR 0 1.0377 1.0381 1.038 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/INR 0 18.61 18.62 18.62 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/INR 0 11.48 11.54 11.49 (0%) 0 ۳۱ مرداد
VEF/INR 0 0.6 0.6 0.6 (0%) 0 ۱۵ تیر
CNH/INR 10.046 10.046 10.046 10.046 (0.06%) 0.006 ۰۹:۰۶:۰۸
DKK/ISK 18.607 18.607 18.607 18.607 (0.19%) 0.036 ۰۹:۰۶:۰۸
XAU/INR 105249.1 105249.1 105249.1 105249.1 (0.32%) 341.7 ۱۱:۰۶:۰۹
XAG/INR 1248.09 1248.09 1248.09 1248.09 (0.68%) 8.45 ۱۳:۰۶:۰۹
DKK/LVL 0 0.0941 0.0941 0.0941 (0%) 0 ۱۰ بهمن