شاخص یاب

DJ Shanghai

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 365 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.11 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.4%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 360 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 10.11 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.81%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 370 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.11 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.03%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 389 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 18.89 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.1%