شاخص یاب

DJ Shanghai

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 355 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7.44 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.1%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 351 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 11.44 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.26%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 360 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.44 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.68%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 369 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.56 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.81%