DJ Shanghai

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک DJ Shanghai در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 438 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.95 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.13%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 434 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 8.95 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.06%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 442 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.95 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.21%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 455 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 12.05 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.72%