شاخص یاب

DJ Shanghai

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 383 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.51 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.92%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 389 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.49 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.64%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 418 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 31.49 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.15%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 436 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 49.49 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 12.8%