کالایاب
شاخص یاب

DJ Shanghai

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 432 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 8.37 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.98%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 428 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.37 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.03%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 387 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 36.63 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.47%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 374 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 49.63 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 13.27%