DJ Shanghai

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 463 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.34 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.07%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 461 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.66 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.36%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 456 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.66 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.46%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 440 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 22.66 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.15%