شاخص یاب

DJ Shanghai

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 371 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.01 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.62%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 375 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.01 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.54%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 383 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.99 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.59%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 406 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 28.99 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.69%