دلار برابر فرانک آفریقای غربی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک دلار برابر فرانک آفریقای غربی در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 554 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7.03 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.29%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 555 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 8.03 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.47%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 566 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 19.03 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.48%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 586 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 39.03 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.14%