دلار برابر واتوی وانواتو

نرخ شاخص در بهمن 1395

تاریخ
1171395/11/25

نرخ شاخص در شهریور 1395

تاریخ
1171395/06/23

نمودار جامع تحولات سالانه شاخص دلار برابر واتوی وانواتو