دلار برابر روپیه موریس

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک دلار برابر روپیه موریس در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 34 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.667 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.96%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 34 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.667 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.96%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 35 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.333 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.96%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 36 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.333 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.85%