دلار برابر فرانک گینه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک دلار برابر فرانک گینه در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 9,061 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 89.1 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.99%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 9,073 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 101.1 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.13%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 9,130 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 158.1 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.76%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 9,227 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 255.1 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.84%