دلار برابر فرانک گینه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک دلار برابر فرانک گینه در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 9,100 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 68.6 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.76%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 9,076 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 44.6 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.49%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 9,077 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 45.6 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.5%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 9,164 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 132.6 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.47%