دلار برابر پزو شیلی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک دلار برابر پزو شیلی در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 647 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.87 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.76%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 649 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.87 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.07%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 660 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 17.87 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.78%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 661 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 18.87 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.94%