پزو شیلی برابر دلار

نرخ شاخص در شهریور 1396

تاریخ
0.00161396/06/20
0.00161396/06/17

نرخ شاخص در مرداد 1396

تاریخ
0.00161396/05/30
0.00151396/05/27
0.00151396/05/26
0.00161396/05/25
0.00151396/05/23
0.00151396/05/08
0.00161396/05/05

نرخ شاخص در اردیبهشت 1396

تاریخ
0.00151396/02/04

نمودار جامع تحولات سالانه شاخص پزو شیلی برابر دلار

نرخ شاخص در فروردین 1396

تاریخ
0.00151396/01/30
0.00161396/01/28
0.00151396/01/27
0.00161396/01/21

نرخ شاخص در اسفند 1395

تاریخ
0.00151395/12/15
0.00161395/12/09
0.00151395/12/06

نرخ شاخص در بهمن 1395

تاریخ
0.00161395/11/25
0.00161395/11/21
0.00161395/11/20
0.00161395/11/19
0.00161395/11/14
0.00151395/11/13
0.00161395/11/12
0.00151395/11/06
0.00161395/11/04

نرخ شاخص در دی 1395

تاریخ
0.00151395/10/02

نرخ شاخص در آذر 1395

تاریخ
0.00151395/09/28
0.00161395/09/22

نرخ شاخص در آبان 1395

تاریخ
0.00151395/08/23
0.00161395/08/17

نرخ شاخص در شهریور 1395

تاریخ
0.00151395/06/23