کالایاب
شاخص یاب

Dat Xanh Real Estate Service Contr

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 16,306 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 494 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.03%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 15,650 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,150 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7.35%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 16,768 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 32 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.19%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 17,687 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 887 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.28%