شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Danica Balance 100% Offensiv

بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
24,986.90 24,986.90 24,986.90 24,986.90 2019/10/10 1398/07/18 1398-07-18
24,484.76 24,484.76 24,484.76 24,484.76 2019/09/05 1398/06/14 1398-06-14
24,783.25 24,783.25 24,783.25 24,783.25 2019/08/13 1398/05/22 1398-05-22
24,266.23 24,266.23 24,266.23 24,266.23 2019/07/12 1398/04/21 1398-04-21

نمودار جامع تحولات سالانه شاخص Danica Balance 100% Offensiv