مس

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک مس در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 6,945 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 153.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.21%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 6,732 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 366.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.44%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 6,610 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 488.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.39%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 6,183 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 915.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 14.81%